پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3113)

2-21 تمرین باوزنه و آمادگی قلبی – عروقی352-22 تمرین باوزنه و ترکیب بدنی362-23تمرین مقاومتی و انعطاف پذیری362-24 زنان و تمرین باوزنه362-25 پیشینه تحقیق372-26 تحقیقات خارجی413-1مقدمه453-2روش تحقیق453-3 جامعه آماری453-4 حجم نمونه453-5 متغیر های تحقیق453-6ابزار و روش Read more…

By 92, ago